dcsimg

Ayuda en cualquier idioma

Main Content

ATTENTION:  If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608).

አማርኛ | Amharic ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-643-2273 (መስማትለተሳናቸው: 1-800-817-6608).

العربية | Arabic تنبيه: إذا كنت لا تتحدث اللغة الإنجليزية، يمكنك الحصول على خدمات المساعدة اللغوية، بالمجان. اتصل على الرقم 1-800-643-2273 (لضعاف السمع: 1-800-817-6608).

ƁÀSƆ́Ɔ̀-WÙƉÙ-PO-NYƆ̀ | Bassa (KRU) Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-643-2273  (TTY: 1-800-817 6608).

বাঙালি | Bengali লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608)

繁體中文 | Chinese 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608).

Deutsch / German ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608).

ف رسی | Farsi توجه: اگر به زبان فارسی صحبت می کنید، تسھیلات زبانی به صورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با شماره 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608) تماس بگیرید.

Tagalog | Filipino PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-643-2273  (TTY: 1-800-817-6608).

Français | French ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608).

हिंदी | Hindi ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके लिए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-800-643-2273  (TTY: 1-800-817-6608) पर कॉल कर।

Igbo asusu | Ibo Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608).
한국어 | Korean 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608) 번으로 전화해 주십시오.

Русский | Russian ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608).

Español | Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-643-2273 (número de TTY: 1-800-817-6608).

اُردُو  | Urdu توجہ درکار ہے: اگر آپ انگریزی نہیں بولتے ہیں، زبان معاون خدمات مفت میں آپ کےلئےدستیاب ہے۔ کال کریں1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608)

Tiếng Việt | Vietnamese CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-643-2273 (TTY:1-800-817-6608).

Yorùbá | Yoruba AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608).